Ngôi chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam ở Sài Gòn